20190908 164232

 20190722 100039

20190908 180851

හික්කඩුව උතුර ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල දහම් පාසල් ප්‍රාදේශීය සිසු නිපුණතා තරග ඇගයීම හා තෑගි සහ සහතික පත් බෙදා දීමේ උත්සවය 2019.09.08 දින මාදම්පාගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේදී පැවැත්විණි.

youth

 

යෞවන සමාජ දරු දැරියන්ට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ආරක්ෂණය පිලිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2019.10.10 වන දින හික්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත් වන ලදී

 

News & Events

23
May2019
Division Day - 2020  July 10

Division Day - 2020 July 10

  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය කොට්ඨාශ දින රැස්වීම...

28
Aug2017
දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරග ඇගයීම හා තෑගි සහ සහතික පත් බෙදාදීම

දහම් පාසල් සිසු නිපුණතා තරග ඇගයීම හා තෑගි සහ සහතික පත් බෙදාදීම

  හික්කඩුව උතුර ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩල දහම්...

Scroll To Top